Privacybeleid

Via de Besteldienst worden persoonsgegevens verwerkt. Restaurant acht een zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Restaurant en
ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Restaurant zich
aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de Besteldienst en het plaatsen van een bestelling verstrekt Gebruiker
bepaalde gegevens. Restaurant bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door Gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door Gebruiker gevraagde
dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Restaurant zullen worden verstrekt of kunnen
worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:
Persoonsgegeven
Verwerking/Doel
Bewaartermijn
Aanhef
– Voor persoonlijke aanhef
Onbepaald*
Voornaam / Achternaam
– Identificatie Afnemer
– Reviews (alleen Voornaam, na toestemming)
Onbepaald*
Bezorg/Afleveradres
– Identificatie Afnemer
– Bezorgadres
Onbepaald*
E-mailadres
– Identificatie Afnemer
– Loginnaam Account
– Kennisgeving
– Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
Telefoonnummer
– Identificatie Afnemer
– Kennisgeving
– Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
Wachtwoord
– Toegang Account
Tot Account wordt verwijderd
Geboortedatum
– Leeftijdscontrole bij bestellen alcohol en tabak
Onbepaald*
Taalvoorkeur
– Weergave website / webshop en communicatie met Gebruiker/Afnemer in gewenste taal (Lokale
cookie) Device token (voor push notification)
– Kennisgeving
– Mailings (na toestemming)
Onbepaald*
IP-adres
– Fraudepreventie
7 dagen

Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis
– Financiële administratie
Onbepaald*
Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging
– Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)
7 dagen
Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer)
– Afhandeling (online) betalingen
– Fraudepreventie
0 dagen (worden niet opgeslagen)**
* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:
• Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;
• Gebruiker een rechtspersoon betreft;
• Gebruiker een Account heeft aangemaakt;
• Gebruiker spaarpunten heeft verzameld;
• Gebruiker toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen;
• Gebruiker op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan);
• Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden
bewaard.
In bovengenoemde gevallen dient de Gebruiker expliciet bij Restaurant aan te geven dat
persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden
verstaan, zodat gegevens niet meer tot Gebruiker/Afnemer te herleiden zijn.
** Betalingen verricht Afnemer direct bij een Payment Service Provider (PSP). Besteldienst verstuurt
geen persoonsgegevens naar PSP, eventuele ontvangen persoonsgegevens worden direct verwijderd.
Een PSP is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en voldoet aan die wetgeving en andere wetgevingen toepasselijk.

Afhandelen bestelling
Wanneer Gebruiker bij Restaurant een bestelling plaatst, maakt Restaurant voor de afhandeling
daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen
de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde
eisen ten aanzien van de wet zoals Restaurant en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor
het doel waarvoor verkregen.

Account
Gebruiker kan zich registreren om een Account aan te maken om zo makkelijker van de Besteldienst
gebruikt te kunnen maken, gedane bestellingen in te zien, status facturen te bekijken, etc. Na
registratie worden door Gebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven
persoonsgegevens bewaard.

Mailings
Indien Gebruiker toesteming heeft gegeven kan Restaurant Gebruiker op de hoogte brengen van
nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten
Locatiegegevens Als dat nodig is voor de dienst, kan Restaurant locatiegegevens verkrijgen op basis
van verstrekte adresgegevens. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt
worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, voor
het bezorgen van een bestelling. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen
persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
Restaurant zal persoonsgegevens Gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een
vermoeden van fraude of misbruik van Besteldienst kan Restaurant persoonsgegevens aan de
bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze
verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging
Restaurant neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
Besteldienst zijn verbonden. Restaurant kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Restaurant raadt Gebruikers aan het privacybeleid
van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent
inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Gebruiker te allen tijde contact
opnemen met Restaurant. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de
voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Restaurant raadt Gebruikers aan
om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.